AVISO LEGALO presente aviso legal establece as condicións de uso do sitio web "www.mercedespeon.es" O acceso ao sitio web www.mercedespeon.es atribúe a condición de usuario e implica a aceptación plena e sen reservas por parte do usuario, de todas e cada unha das condicións incluídas neste Aviso legal.


Todos os dereitos de propiedade intelectual do dominio web www.mercedespeon.es así como dos seus contidos pertencen, ben a MERCEDES PEÓN, ben a terceiras persoas, polo que NINGÚN USUARIO está autorizado a facer uso deles, nin imprimilos nin almacenalos baixo ningún soporte físico en ningún caso que non sexa o da súa utilización persoal e privada. Quedando, pois prohibida a modificación, descompilación ou a utilización comercial de calquera parte da mesma.Tan só autorízase a utilización dos contidos do dominio web www.mercedespeon.es con fins informativos e de servizo, sendo o Usuario, o único responsable do mal uso dos mesmos. Para acceder á información contida no sitio web e facer uso dos servizos ofrecidos, os menores de idade deben obter previamente permiso dos seus pais, titores ou representantes legais.


Os datos, textos, informacións, gráficos ou vínculos publicados na web www.mercedespeon.es, son recompilados con efectos meramente informativos para todas aquelas persoas interesadas nos mesmos sen que, o seu acceso, xere relación comercial, contractual ou profesional entre os usuarios e MERCEDES PEÓN. En caso de discrepancia entre a información contida no sitio web e a contida en papel, estarase a esta última. MERCEDES PEÓN resérvase o dereito de modificar os contidos do dominio web www.mercedespeon.es sen previo aviso. As ligazóns e hipertexto que, no seu caso, posibiliten o acceso a través do sitio web a prestacións e servizos ofrecidos por terceiros, non pertencen nin se atopan baixo o control de MERCEDES PEÓN, polo que non se fai responsable nin da información contida nos mesmos nin de calquera efectos que puidesen derivarse da devandita información.


O Usuario ten terminantemente prohibido introducir calquera tipo de virus no domino www.mercedespeon.es, así como tentar acceder aos datos do mesmo, modificalos, acceder ás contas de correo, mensaxes, etc.


En conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), os datos fornecidos polo usuario NON serán incorporados en ningún ficheiro automatizado.


MERCEDES PEÓN non garante a calidade, exactitude, fiabilidade, corrección ou moralidade dos datos, programas, informacións ou opinións, calquera que sexa a orixe, que circulen pola súa rede ou polas redes ás que o Usuario poida acceder a través da web www.mercedespeon.es. O Cliente acepta expresamente deixar exento a MERCEDES PEÓN de calquera responsabilidade relacionada coa web www.mercedespeon.es. O usuario asume baixo a súa exclusiva responsabilidade as consecuencias, danos ou accións que puidesen derivarse do acceso aos devanditos contidos así como da súa reprodución ou difusión.


MERCEDES PEÓN non será responsable das infraccións de calquera usuario que afecten os dereitos doutro usuario de www.mercedespeon.es, ou de terceiros, incluíndo os dereitos de copyright, marcas, patentes, información confidencial e calquera outro dereito de propiedade intelectual ou industrial. MERCEDES PEÓN fará uso das accións civís ou penais que por lei corresponda, ante calquera utilización indebida do seu dominio web www.mercedespeon.es. Os litixios que puidesen xurdir en relación a este dominio rexeranse unicamente polo dereito español, someténdose aos Xulgados e Tribunais competentes. .